Rodzinne NNW

NNW - obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli, z możliwością rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca i udaru mózgu 
 • chorób tropikalnych
 • działań wojennych i stanu wyjątkowego

PODSTAWOWE UBEZPIECZENIE obejmuje:

 • śmierć osoby ubezpieczonej - w zależności od wyboru Klienta, odszkodowanie, jakie otrzyma rodzina może być w wysokości 50 % lub 100 % sumy ubezpieczenia
 • stały uszczerbek na zdrowiu;

Klient ma do wyboru 4 warianty naliczania wysokości świadczenia:

 • na zasadzie "procent za procent" (procent utraty zdrowia x suma ubezpieczenia),
 • zasada progresji - wg nowoczesnej metody progresywnego (rosnącego) naliczania świadczeń (procent utraty zdrowia x współczynnik progresji x suma ubezp.)

Współczynnik progresji ustalił ubezpieczyciel tworząc ten produkt, a jego wartość rośnie w zależności od % stałego uszczerbku na zdrowiu. OWU tego ubezpieczenia zawierają stosowną tabelę. Więcej powie Ci o niej nasz przedstawiciel.

Oraz inne warianty naliczania odszkodowania obejmują bardziej drastyczne przypadki (związane z obrażeniami powodującymi znaczną utratę zdrowia)

naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych

ubezpieczycie może refundować koszty ich naprawy lub nabycia, na podstawie oryginałów rachunków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

DODATKOWO - wykupując polisę NNW - możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy - np. gdy Komisja ZUS orzeknie 100% inwalidztwa w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
 • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała,
 • opieki w przypadku hospitalizacji - świadczenie wypłacane w okresie hospitalizacji na opiekę nad dziećmi lub osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, które pozostały same w domu,
 • rekonwalescencji - wysokość świadczenia zależy od czasu hospitalizacji,
 • pomocy finansowej - w przypadku poważnych obrażeń ciała