OC spedytora

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora przeznaczone jest dla firm spedycyjnych wykonujących usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie - obok usług spedycyjnych standardowo wykonywanych przez firmy spedycyjne - uwzględnia występujące na rynku tendencje przejmowania przez spedytorów funkcji w zakresie logistyki oraz magazynowania i daje możliwość uzyskania ochrony w zakresie najbardziej odpowiednim dla prowadzonej przez ubezpieczającego działalności.

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma spedycyjna zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

Co konkretnie obejmujemy ochroną?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora (ubezpieczającego) za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową - obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych - może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych) (np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.), a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych.