Ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO)

ADRESAT UBEZPIECZENIA

Przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, dokonujący przewozu ładunków we własnym zakresie (tj. środkami transportu własnymi, wynajętymi, leasingowanymi itp.) lub z wykorzystaniem zawodowych przewoźników.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej.

UBEZPIECZONE RYZYKA

Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:

Zakres podstawowy   zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)

wypadek środka transportu

uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku

Zakres rozszerzony   zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)

wypadek środka transportu

rabunek (rozbój)

kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na tereni parkingu strzeżonego

uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku

Zakres pełny

Zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, zaistniałe podczas przewozu, załadunku i rozładunku, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w § 7 OWU

ZALETY

Włączony bezskładkowo załadunek i rozładunek

Zakres pełny również dla transportu własnego

Możliwość ubezpieczenia wszystkich ładunków przewożonych w ciągu roku w ramach umowy ubezpieczenia generalnego

Możliwość ubezpieczenia w ramach jednej umowy ubezpieczenia generalnego i na tych samych warunkach przewozów krajowych i międzynarodowych

Zachowana możliwość ubezpieczenia na warunkach Klauzul Instytutowych - również w najnowszej redakcji 1/1/09

Możliwość dodatkowego ubezpieczenia od ryzyk politycznych (strajkowych, wojennych)

Możliwość dodatkowego ubezpieczenia podczas:   nie objętego ubezpieczeniem na czas transportu składowania w magazynach portowych, celnych, przewoźnika, spedytora

wystaw i targów oraz składowania przed/po wystawach/targach

Możliwość uwzględnienia w sumie ubezpieczenia:   podatku od towarów i usług VAT,

kosztów dostarczenia ładunku do miejsca przeznaczenia,

opłat celnych,

przewidywanego zysku do 10% - w przypadku realizacji umowy sprzedaży,

przewidywanych kosztów handlowych do 10% - w przypadku realizacji umowy kupna.

Dodatkowe pokrycie poniesionych przez ubezpieczającego kosztów:   ratunku ubezpieczonego ładunku, mające na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;

wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych przez TUiR WARTA albo za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody;

usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami wywozu, krótkotrwałego składowania i utylizacji, pod warunkiem, że ubezpieczający jest zobowiązany do dokonania tych czynności