Firma i jej finanse

Wykonujemy: UBEZPIECZENIOWE GWARANCJE KONTRAKTOWE

adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)

Ubezpieczyciel udziela różnych gwarancji związanych z realizacją kontraktów:

 • przetargowych (wadialnych)
 • należytego wykonania 
 • usunięcia wad

Udzielane są:

 • na pisemny wniosek wnioskodawcy (strony zobowiązanej) 
 • po dokonaniu oceny jego wiarygodności
 • zawarciu z nim umowy o udzielenie gwarancji
 • ustanowieniu zabezpieczeń ewentualnych roszczeń WARTY i opłaceniu składki

Zalety gwarancji:

 • dla beneficjenta:   bezpieczeństwo i pewność otrzymania określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązań zabezpieczanych gwarancją
 • dodatkowa ocena wiarygodności wnioskodawcy gwarancji 
 • dla wnioskodawcy:   potwierdzenie jego wiarygodności
 • możliwość sprostania wymogom kontrahenta (inwestora, wynajmującego, dostawcy) i uczestniczenia w obrocie gospodarczym bez angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia wymaganego zabezpieczenia
 • w przypadku pozostałych gwarancji - w zależności od rodzaju - możliwość uczestnictwa w przetargu, zawarcia kontraktu, otrzymania zaliczki, otrzymania pełnej zapłaty za wystawione faktury, uzyskania zezwolenia i prowadzenia określonej działalności, korzystania z kredytu kupieckiego itd