Grupowe ubezpieczenia na życie

Jest to produkt o charakterze ochronnym, dostosowany do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki któremu pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia.

Adresaci produktu

Oferowane przez nasze biuro Grupowe Ubezpieczenie na Życie daje szansę ubezpieczonemu na ochronę ubezpieczeniową dla siebie i swojej rodziny.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci pracownicy zakładu pracy zatrudnieni w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona ta rozciąga się także na członków rodziny ubezpieczonego - współubezpieczonych, którymi są:

 • małżonek, z którym ubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko własne, przysposobione, a także pasierb, 
 • rodzice ubezpieczonego oraz rodzice małżonka lub ojczym albo macocha ubezpieczonego i jego małżonka, jeżeli nie żyje ojciec albo matka.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim wyborem ryzyk, obejmujących ochroną ubezpieczonego i jego bliskich, takich jak:

  Ryzyka podstawowe:

 1. Zgon ubezpieczonego
 2. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
 3. Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 4. Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
 5. Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca
 6. Zgon ubezpieczonego na skutek udaru mózgu
 7. Zgon małżonka ubezpieczonego
 8. Zgon rodzica ubezpieczonego
 9. Zgon rodzica małżonka ubezpieczonego
 10. Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 11. Zgon dziecka ubezpieczonego
 12. Zgon noworodka ubezpieczonego
 13. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

  Ryzyka dodatkowe:

 1. Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku
 2. Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku
 3. Assistance Medyczny
 4. Dożycie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego (Fundusz)
 5. Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
 6. Dzienne świadczenie szpitalne
 7. Operacja ubezpieczonego

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku z automatycznym przedłużaniem na lata następne.

Umowa ubezpieczenia jest zawarta od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta jeżeli ubezpieczeniem zostanie objętych

Przyład: - U ubezpieczającego zatrudniającego: od 3 do 9 pracowników- 100% pracowników, od 10 do 25 pracowników- 85% pracowników, od 26 do 40 pracowników- przynajmniej 70% pracowników, nie mniej niż 21 osób.

Składka

Składka z tytułu umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie może być opłacana okresowo, w zależności od wyboru dokonanego przez danego ubezpieczającego:

 • rocznie
 • półrocznie
 • kwartalnie
 • miesięcznie

Wysokość składki obliczna jest indywidualnie dla każdego zakładu pracy i dla każdej grupy na podstawie między innymi: sumy ubezpieczenia, częstotliwości płatności skłądki, liczby ubezpieczonych, ich wieku, płci, stanu zdrowia, charakteru wykonywanej pracy, zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Modyfikacje umowy ubezpieczenia

W rocznicę polisy możliwe jest dokonanie następujących zmian umowy ubezpieczenia:

 • zmiana częstotliwości opłacania składek,
 • rozszerzenie ochrony o umowy dodatkowe,
 • zwiększenie sumy ubezpieczenia.
 • Zalety ubezpieczenia

 

 1. Uproszczony sposób zawierania umowy ubezpieczenia bezpośrednio u klienta
 2. Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
 3. Składka płatna okresowo: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie
 4. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową pracowników wcześniej nie ubezpieczonych na podstawie list osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami
 5. Możliwość wyboru jednego z czterech wariantów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb
 6. Dodatkowo w ramach Wariantów możliwość rozszerzenia zakresu ochrony poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia
 7. Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na Życie poprzez zawarcie Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie